بیمارستان‌ها

healthcare and hospitals
 
 

خدمات مکان مبنا برای بیمارستان‌ها و حوزه‌ی سلامتامروزه مدیریت یک بیمارستان بزرگ کار بسیار مشکلی است؛

این کار شامل برطرف کردن نیاز های مراجعه کنندگان به بیمارستان، مدیریت پرسنل و کادر پزشکی بیمارستان، مدیریت بهتر تجهیزات بیمارستان و استفاده ی بهینه از آنها و ... می شود. به عنوان مثال، در یک مطالعه که در یک بیمارستان 300 تخت خوابی در آمریکا انجام شده است، سالانه حدود 4500 ساعت از وقت پرسنل بیمارستان صرف راهنمایی بیماران و مراجعه کنندگان می شود.

علاوه بر این، مدیریت تجهیزات و افراد با درنظر گرفتن مسائل عفونی و بهینه سازی فرآیندها نیز مسئله ی قابل توجهی است که با کمک گرفتن از سامانه پارسین قابل اجرا است.